Terms

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN  Droons.nl

gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven

 Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen aan en/of door Droons.nl, overeenkomsten en alle andere verbintenissen met Droons.nl zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden enkel indien en voorzover deze schriftelijk door Droons.nl zijn bevestigd.

 Artikel 1a:

1. Indien de wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de afdelingen 1-7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet op overeenkomsten met Droons.nl van toepassing.(Met name: Artikel 11: goederen reizen voor risico koper tenzij tijdens het bestellen anders is opgegeven

Artikel 17 lid 2: koper kan geen eisen aan het product stellen buiten de door Droons.nl opgegeven eigenschappen)

 Artikel 2: Aanbiedingen.

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door wederpartij verstrekte gegevens. Droons.nl is niet gebonden aan redelijkerwijs kenbare vergissingen in opgave van prijzen, levertijden etc.

2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen etc. vermelde specificaties/gegevens zijn niet bindend. Hieraan kunnen slechts rechten ontleend worden indien zulks uitdrukkelijk is opgenomen in de overeenkomst.

 Artikel 3: Overeenkomsten.

1. Een overeenkomst komt met Droons.nl pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Droons.nl. Deze aanvaarding blijkt hetzij uit de schriftelijke bevestiging daarvan aan Droons.nl, hetzij uit het feit dat Droons.nl uitvoering geeft aan de overeenkomst.

2. Droons.nl is gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen niet aan te nemen en is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

3. Wijzigingen in de overeenkomst gelden pas nadat zij uitdrukkelijk schriftelijk door Droons.nl zijn bevestigd. Eventuele daardoor optredende vertraging in de levering komt voor rekening en risico van wederpartij.

 Artikel 4: Prijzen.

1. Alle opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn vrijblijvend, exclusief B.T.W. en gelden uitsluitend voor levering af magazijn Droons.nl.

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst prijsbepalende factoren zoals lonen, invoerrechten, inkoopprijzen en koersen, een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is Droons.nl gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de terzake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen.

3. Eventuele noodzakelijke montage en/of andere werkzaamheden/reparaties, die Droons.nl moet uitvoeren om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten, worden separaat doorberekend tegen de daarvoor op het moment van uitvoering geldende tarieven.

 Artikel 5: Eigendommen van wederpartij.

1. Droons.nl gaat ervan uit dat wederpartij zelf voor de benodigde backup/copieën zorgdraagt indien hij unieke/onvervangbare exemplaren/materialen/informatie ter bewerking/reparatie/omzetting aan Droons.nl ter hand stelt. Droons.nl  aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade indien dit door wederpartij niet, c.q. niet juist of niet afdoende is geschied.

2. Wederpartij dient zelf voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, vermissing en transportschade van alle aan Droons.nl ter beschikking gestelde materialen zorg te dragen. Droons.nl  aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade indien dit door wederpartij niet, c.q. niet juist of niet afdoende is geschied.

 Artikel 6: Leveringen.

Droons.nl levert uitsluitend via dealers.

1. Ook indien Droons.nl voor transport zorgdraagt, komt het risico van verlies, diefstal, vermissing of beschadiging tijdens het vervoer voor risico van wederpartij. Droons.nl  aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade indien dit door wederpartij niet, c.q. niet juist of niet afdoende is verzekerd.

Bij ontvangst dient u de verpakking goed te controleren op beschadigingen. De handtekening die u bij ontvangst zet is namelijk niet alleen voor ontvangst maar voor ontvangst in goede staat

2. Bij alle bestellingen/opdrachten wordt minimaal 12,50 euro als bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestelling onder de € 500,- kan er een toeslag van € 5,00 minimum order fee in rekening gebracht worden.

Indien de goederen onder rembours verzonden worden, worden de verzendkosten verhoogd met rembourskosten. Bij een andere wijze van verzending komen de meerdere kosten voor rekening van wederpartij.

3. Een opgegeven levertijd is nimmer als fatale termijn te beschouwen. Een levertijd gaat in na schriftelijke aanvaarding van de bestelling/opdracht, maar nooit eerder dan nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens en materialen, alsmede een eventueel overeengekomen vooruitbetaling in het bezit van Droons.nl zijn.

4. Wederpartij is verplicht door Droons.nl ter aflevering aangeboden zaken direct na aanbieding in ontvangst te nemen.

 Artikel 7: Reclames.

1. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 werkdag na de feitelijke overdracht van de zaak te geschieden.

Reclamering terzake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen Droons.nl terzake de betreffende gebreken.

2. Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

3. Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn en wijze heeft gereclameerd en indien hij Droons.nl niet de gelegenheid heeft geboden gebreken/klachten te onderzoeken/herstellen.

4. Wederpartij die het geleverde niet binnen 5 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk binnen 5 dagen op zijn deugdelijkheid heeft gecontroleerd, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Aan die termijn van 5 dagen zal wederpartij niet worden gehouden indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen Droons.nl kunnen doen gelden nadat wederpartij een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

5. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen één jaar na de tijdige reclame, op straffe van verval, aanhangig te worden gemaakt.

 Artikel 8: Garantie.

1. Op alle geleverde zaken wordt garantie gegeven indien er voor zover Droons.nl zelf jegens haar leveranciers aanspraak kan maken op garantie.

- De door Droons.nl gegeven garantie op hardware bedraagt echter één jaar na levering van de zaken. De factuur geldt als garantiebewijs.

2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming door wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften danwel ander dan het voorziene normale gebruik;

- normale slijtage

- reparatie of werkzaamheden van welke aard dan ook zonder toestemming van Droons.nl door wederpartij of derden gepleegd;

- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

- zonder overleg met Droons.nl aangewende gebruikte (hulp-)materialen respectievelijk zaken;

- materialen of zaken, werkwijzen en constructies, voorzover zonder uitdrukkelijke instructie van Droons.nl toegepast, alsmede van door of namens de wederpartij aangeleverde materialen en zaken;

- de door Droons.nl van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan Droons.nl heeft verstrekt.

 Op software wordt geen garantie gegeven.

 3. Droons.nl zal zich ervoor inspannen om in geval van garantie-aanspraken zo snel mogelijk voor reparatie zorg te dragen. Indien tijdens de garantieperiode hardware ter reparatie wordt aangeboden en de betreffende reparatie onder de garantie-aanspraken valt, zal Droons.nl vervangende apparatuur die niet persé gelijkwaardig hoeft te zijn aan de ter reparatie aangeboden apparatuur, ter beschikking stellen, indien de reparatieperiode al meer dan vier weken heeft geduurd.

4. Wederpartij is gehouden om, in geval van retournering van hardware naar Droons.nl, die hardware in dezelfde emballage (welke onbeschadigd dient te zijn) te retourneren, bij gebreke waarvan Droons.nl aan wederpartij kosten in rekening zal brengen ten bedrage van 10% van de aanschafwaarde van de hardware met een minimum van 35 euro. Droons.nl adviseert wederpartij dan ook de verpakking zorgvuldig te bewaren, tenminste voor de periode dat de garantie op de hardware loopt. 

5. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Droons.nl gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Droons.nl met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie hoe dan ook genaamd gehouden.

 Artikel 9: Aansprakelijkheid.

1. Voor schade ontstaan door door Droons.nl geleverde zaken en/of diensten, zoals hardware en software aanvaardt Droons.nl haar aansprakelijkheid daarvoor alleen indien en voor zover zij terzake verzekerd is. Droons.nl is met name niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatie-dragers van wederpartij, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van wederpartij zijnde originelen.

2. De aansprakelijkheid van Droons.nl is te allen tijde beperkt tot het door Droons.nl met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Droons.nl beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW.

3. Wederpartij vrijwaart Droons.nl en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden terzake van schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van door Droons.nl (op)geleverde diensten en producten. Tevens vrijwaart wederpartij Droons.nl voor aanspraken van derden die in opdracht van wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. Droons.nl is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van wederpartij of door wederpartij bij het project betrokken derden.

4. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

 Artikel 10: Overmacht.

1. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van Droons.nl, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij Droons.nl in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst Droons.nl gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van Droons.nl, geheel of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk in de machines en/of gereedschappen van Droons.nl of andere storingen in het bedrijf van Droons.nl of in het bedrijf van haar leveranciers.

2. In geval van overmacht -ook al was de overmacht opleverende omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst (te) voorzien- waardoor Droons.nl tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen, is Droons.nl gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Droons.nl in dat geval tot enige schadevergoeding of boete jegens wederpartij gehouden zal zijn. Wederpartij is alsdan niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn.

4. Indien Droons.nl bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient opdrachtgever deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 Artikel 11: Betaling.

1. Levering geschiedt tegen contante betaling of onder rembours.

2. Indien door Droons.nl wordt ingestemd met levering op factuur, dient betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied, zonder aftrek, korting en/of verrekening.

3. Droons.nl is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om alvorens zaken te leveren/werkzaamheden aan te vangen zekerheid voor betaling te verlangen danwel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien deze zekerheid niet wordt/kan worden gegeven.

4. Alle door Droons.nl terzake het niet nakomen door wederpartij van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden gemaakte kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, komen ten laste van wederpartij, met uitzondering van proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien Droons.nl als verliezende partij in de kosten veroordeeld wordt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, en bedragen tenminste 250 euro.

 Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.

1. Alle door Droons.nl te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Droons.nl terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door Droons.nl verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Droons.nl jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Droons.nl heeft voldaan.

2. Wederpartij is, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens Droons.nl heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Droons.nl geleverde zaken een pandrecht te vestigen danwel deze zaken te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook aan een ander ter beschikking en/of in bezit te stellen.

 Artikel 13: Retentierecht.

Droons.nl is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Droons.nl heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van Droons.nl genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor Droons.nl verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

 Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voorzover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven.

 191105-01